Biedronka

Pobierz aplikację i oszczędzaj!

biedronka home

Twój sklep

Wybierz swój sklep
i sprawdź aktualną ofertę

Twoje ostatnie lokalizacje:

  Komunikaty dla klientów

  07.09.2022

  Regulamin zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepie Biedronka

  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2022 r. i zastępuje regulamin zwrotu towarów pełnowartościowych oraz reklamacji towarów niepełnowartościowych zakupionych w sklepach Biedronka z dnia 8 marca 2021 r.

  I. ZWROT TOWARÓW PEŁNOWARTOŚCIOWYCH (TOWAR BEZ WAD)

  1. Zwrot towarów pełnowartościowych i związana z tym wypłata gotówki może być dokonywana wyłącznie na podstawie oryginału dowodu zakupu w terminie 14 dni od daty zakupu.
    
  2. Klienci mogą dokonać zwrotu towarów pełnowartościowych zakupionych w sklepach Biedronka na terenie całego kraju w wybranym przez siebie sklepie, za wyjątkiem sklepów franczyzowych, a towar zakupiony w sklepach franczyzowych może zostać zwrócony wyłącznie w sklepie, w którym dokonano zakupu. Aktualna lista sklepów franczyzowych dostępna jest na stronie www.biedronka.pl/sklepy, a informacja o zakupie dokonanym w sklepie franczyzowym znajduje się na dowodzie zakupu.

   Klienci mogą dokonać zwrotu pełnowartościowych towarów zakupionych w sklepach Biedronka za wyjątkiem następujących artykułów:
   a. Wszystkie spożywcze (w tym dziecięce i suplementy diety)
   b. Kwiaty (doniczkowe, cięte, krzewy i drzewka)
   c. Alkohol i papierosy
   d. Środki higieny osobistej (papier toaletowy, podpaski, pieluchy itp.)
   e. Tablety, telefony komórkowe, komputery, pendrive, karty pamięci, kamery, aparaty, nawigacje GPS, konsole do gier, urządzenia z możliwością zapisu danych
   f. Kosmetyki, chemia gospodarcza
   g. Książki oraz czasopisma
   h. Doładowania telefonów komórkowych
   i. Gry komputerowe, oprogramowanie komputerowe i płyty
   j. Bielizna, skarpetki, rajstopy, stroje kąpielowe, piżamy
   k. Środki farmaceutyczne
    
  3. Zwrotu towaru pełnowartościowego dokonać można po spełnieniu łącznie wszystkich poniższych warunków, z uwzględnieniem punktu 2 (a k):
   a. Klient posiada oryginał dowodu zakupu,
   b. Zwracany towar jest w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym,
   c. Zwracany towar nie posiada śladów użytkowania,
   d. Zwracany towar jest kompletny,
   e. Zwracany towar posiada oryginalne metki (dotyczy towarów tekstylnych).
    
  4. Wyjątkiem od powyższych reguł jest sytuacja dotycząca sprzedaży na kasach z obsługą, w której Klient chce zrezygnować z zakupu pełnowartościowych towarów zaraz po dokonaniu płatności. Taka możliwość istnieje w sytuacji wyłącznie, gdy Klient nie odszedł od kasy. W takiej sytuacji można dokonać zwrotu towarów pełnowartościowych – zwrot może dotyczyć każdego zakupionego produktu za wyjątkiem wszystkich produktów z kategorii:
   a. mroźni i chłodni wraz z RTE (produkty gotowe do spożycia)
   b. mięsa i ryb
   c. owoców i warzyw
   d. pieczywa
   e. artykułów spożywczych dla dzieci
   f. środków farmaceutycznych
    
  5. Za zwrócony towar Klient otrzymuje jego równowartość, tożsamą z kwotą na przedłożonym oryginale dowodu zakupu.
    
  6. Jeżeli Klient zgłasza chęć wymiany towaru pełnowartościowego, a produkt spełnia powyższe warunki i jest dostępny w sklepie, można dokonać wymiany produktu na inny o tym samym indeksie (wymianie nie podlegają towary wskazane w punkcie 2 a k). W przypadku, gdy wymieniany towar posiada inny numer indeksu niż produkt zwracany należy dokonać zwrotu towaru i zakupić nowy.
    
  7. Istnieje możliwość zwrotu gotówki za niezużyte doładowanie prepaid tylko w przypadku, gdy: – pracownik błędnie nabije wartość lub sieć doładowania, – kod doładowań jest nieczytelny, zamazany lub nastąpi uszkodzenie doładowania przez pracownika.
    
  8. Sklep Biedronka zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów towarów, które nie spełniają wyżej wymienionych zasad.
    
  9. Uczestnictwo w niektórych akcjach marketingowych (w tym również wyprzedażach) organizowanych w sieci sklepów Biedronka może skutkować brakiem możliwości zwrotu towaru pełnowartościowego. Szczegóły dotyczące zwrotu towaru znajdują się w regulaminach akcji marketingowych (dostępnych na stronie internetowej www.biedronka.pl lub w sklepie Biedronka) lub na innych materiałach marketingowych.

   

  II. REKLAMACJE TOWARÓW NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYCH/WADLIWYCH

   

  1. Klienci mogą dokonać reklamacji towarów niepełnowartościowych (wadliwych) zakupionych w sklepach Biedronka na terenie całego kraju w wybranym przez siebie sklepie, za wyjątkiem sklepów franczyzowych. Towar zakupiony w sklepach franczyzowych może zostać reklamowany wyłącznie w sklepie, w którym dokonano zakupu. Aktualna lista sklepów franczyzowych dostępna na stronie www.biedronka.pl/sklepy, a informacja o zakupie dokonanym w sklepie franczyzowym znajduje się na dowodzie zakupu. 

  Reklamacje mogą być także zgłaszane poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Biedronki:

  • kontakt telefoniczny
  800 080 010* (z telefonu stacjonarnego)
  (22) 205 33 00** (z telefonu komórkowego lub z zagranicy)
  • adres e-mail
  bok@biedronka.pl
  • formularz kontaktowy
  https://www.biedronka.pl/pl/kontakt
  • zgłoszenie wysłane przez Aplikację Mobilną Biedronki

  * połączenie bezpłatne, ** opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów
   

  1. Reklamacje towarów niepełnowartościowych mogą być składane na podstawie rękojmi lub na podstawie gwarancji, jeżeli wadliwy produkt objęty jest gwarancją.
  1. Przy składaniu reklamacji Klient powinien wskazać: podstawę reklamacji (rękojmia/gwarancja), imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zakupu, cenę zakupu, nazwę produktu, opis wady, datę/czas ujawnienia wady, swoje żądanie. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe rozpoznanie reklamacji Klienta.
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności w oparciu o art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia).
  1. W przypadku reklamowania towaru niepełnowartościowego/wadliwego na podstawie rękojmi możliwe jest zgłoszenie przez Klienta żądania:
  • naprawy,
  • wymiany,
  • obniżenia ceny (obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady),
  • odstąpienia od umowy tj. zwrotu gotówki (jeżeli wada jest istotna).
  1. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  1. W przypadku żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  1. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  1. Jeżeli Klientem jest konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
  1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w pkt 10.
  1. W terminach określonych w pkt. 11 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  1. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  1. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się dostarczenie przez Klienta wadliwego produktu do sprzedawcy oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu – w szczególności oryginału lub kopii paragonu, faktury VAT, potwierdzenia zawarcia transakcji, lub historii transakcji zapisanej w Aplikacji Mobilnej Biedronki.
  1. W przypadku reklamowania towaru wadliwego na podstawie gwarancji to gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Klient ma prawo złożyć reklamację na podstawie gwarancji w terminie i na warunkach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym. Karta gwarancyjna może być integralną częścią instrukcji obsługi lub oddzielnym dokumentem. Załączony do zakupionego produktu dokument gwarancyjny Klient może podbić  w dogodnym dla niego terminie (jeżeli jest to konieczne), nie później jednak niż podczas reklamowania danego produktu.
  1. Klient może samodzielnie sprawdzić status złożonej reklamacji poprzez wejście na stronę internetową www.biedronka.pl/pl/status-reklamacji lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Biedronki.
  1. Jeronimo Martins Polska S.A. wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w zakresie reklamacji towarów niepełnowartościowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823). W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej reklamacji lub pozostającego w związku z nią, konsument może skierować wniosek o wszczęcie postępowania do Inspekcji Handlowej (http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html), bądź wytoczyć powództwo przed właściwy sąd powszechny.
  Powrót do komunikatów