Dokumenty i komunikaty

Ogłoszenie z dnia 11.11.2018 r.

T-Mobile Polska S.A. informuje, iż w związku ze zmianą przepisów prawa, od dnia 12.12.2018 r. zmianie ulegają wszystkie Cenniki Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie, obowiązujące do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości. Ponadto wprowadzone zostają nowe limity dotyczące transakcji płatniczych przeprowadzanych w celu zakupu określonego rodzaju usług wskazanych poniżej lub na dokonywanie darowizn w ramach zbiórek publicznych.

Wprowadzone zmiany związane są bezpośrednio ze zmianą przepisów prawa, tj. wejściem w życie odpowiednich przepisów Ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1075).

Transakcje płatnicze przeprowadzane przez Operatora, doliczane do należności za usługi telekomunikacyjne (w rozumieniu powyższej Ustawy) dotyczą nabywania przez Użytkowników usługi tuBiedronka:


1) Usług o Podwyższonej Opłacie, w tym usług głosowych o podwyższonej opłacie,
2) Usług dodatkowych, zawierających treści cyfrowe, w szczególności usług rozrywkowych (filmy, muzyka, gry), informacyjnych (informacje o pogodzie, aktualności, informacje sportowe, giełdowe, o numerach telefonów), usług dla telewidzów i radiosłuchaczy (głosowania, konkursy, publikowanie reakcji na żywo),
3) Biletów, w szczególności komunikacyjnych, parkingowych oraz biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe oraz dokonywania przez nich darowizn w ramach zbiórek publicznych.

Użytkownik usługi tuBiedronka może dokonywać powyższych zakupów lub darowizn, jeżeli wartość pojedynczego zakupu/darowizny nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 50 euro oraz jeżeli łączna wartość takich zakupów/darowizn nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 300 euro w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu, w danym miesiącu kalendarzowym. Kwoty wyrażone w euro obliczane będą przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku.

W związku z powyższym we wszystkich Cennikach Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie przed Objaśnieniami dodaje się w Cenniku nową sekcję pt. „Limity transakcji płatniczych”, o następującej treści:

„W celu zakupu przez Abonenta Usług o Podwyższonej Opłacie, Operator może przeprowadzać transakcje płatnicze, dokonywane obok usług telekomunikacyjnych, doliczane do należności za usługi telekomunikacyjne. Abonent może nabywać Usługi o Podwyższonej Opłacie, jeżeli wartość pojedynczego zakupu nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 50 euro oraz jeżeli łączna wartość takich zakupów nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 300 euro w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu, w danym miesiącu kalendarzowym. Kwoty wyrażone w euro obliczane będą przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku.”

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Użytkownicy usługi tuBiedronka mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.

Nowy Cennik Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie obowiązujący dla umów zawartych od dnia 12.12.2018 r. dostępny jest poniżej.

 • Cennik Blokad specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie
 • Ogłoszenie z dnia 11.11.2018 r.

  T-Mobile Polska S.A. informuje, iż w związku ze zmianą przepisów prawa, od dnia 12.12.2018 r. zmianie ulegają wszystkie Cenniki Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie oraz wszystkie Cenniki Całkowita Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów, w tym Użytkowników usługi tuBiedronka w systemie przedpłaconym (na kartę), obowiązujące do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

  Wprowadzone zmiany związane są bezpośrednio ze zmianą przepisów prawa, tj. wejściem w życie odpowiednich przepisów Ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1118).

  1. W sekcji Cennika pt. „Notyfikacja Premium” skreśla się treść tej sekcji i zastępuje następującą treścią:

  „Notyfikacja Premium*

  (Informowanie o osiągnięciu progu kwotowego łącznie dla Usług o Podwyższonej Opłacie)

  Aktywacja
  bezpłatna

  * Operator oferuje następujące progi kwotowe: 0 zł, 35 zł, 75 zł, 100 zł, 200 zł , 500 zł, 1000 zł (każdorazowo z VAT). W przypadku gdy Abonent nie określi progu kwotowego, próg ten wynosi 35 zł. Operator natychmiast informuje Abonenta o osiągnięciu progu kwotowego. Abonent może w każdej chwili zmieniać dyspozycję co do wysokości progu. Osiągnięcie progu kwotowego dotyczy kosztów w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu w danym miesiącu kalendarzowym. Abonent będzie powiadamiany o osiągnięciu progu kwotowego SMS-em, a w przypadku Abonenta usług konwergentnych (t.j. stacjonarnych, świadczonych w oparciu o elementy sieci ruchomej) będzie odtwarzany komunikat głosowy w trakcie połączenia (minimum trzy próby w ciągu 24h od momentu osiągnięcia progu).”

  2. W sekcji Cennika pt. „Limit Kwotowy Premium” skreśla się treść tej sekcji i zastępuje następującą treścią:

  „Limit Kwotowy Premium**

  (Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie po przekroczeniu progu kwotowego)

  Aktywacja
  bezpłatna

  ** Po osiągnięciu jednego z następujących progów kwotowych: 0 zł, 35 zł, 75 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1000 zł (każdorazowo z VAT). Operator blokuje możliwość korzystania z Usług o Podwyższonej Opłacie, a dalsze korzystanie z tych Usług możliwe jest wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego, do wysokości tego progu. Abonent może w każdej chwili zmieniać dyspozycję co do wysokości progu. Osiągnięcie progu kwotowego dotyczy kosztów w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu - w danym miesiącu kalendarzowym.”

  3. W sekcji Cennika pt. „Objaśnienia” skreśla się treść pkt 4 ppkt b i dodaje się nowy pkt 7 o następującej treści:

  „7. Abonent ma możliwość blokowania połączeń dotyczących Usługi o Podwyższonej Opłacie (wychodzących lub przychodzących), w tym połączeń niepowodujących obowiązku zapłaty, w zakresie całkowitej blokady takich połączeń, blokady poszczególnych rodzajów Usług o Podwyższonej Opłacie oraz blokady Usług o Podwyższonej Opłacie, których cena brutto za jednostkę rozliczeniową przekracza próg kwotowy określony przez Abonenta.”

  We wszystkich Cennikach Całkowita Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów, w tym Użytkowników usługi tuBiedronka w systemie przedpłaconym (na kartę):

  1. W sekcji Cennika pt. „Objaśnienia” skreśla się treść pkt 4 ppkt b i dodaje się nowy pkt 7 o następującej treści:

  „Abonent ma możliwość blokowania połączeń dotyczących Usługi o Podwyższonej Opłacie (wychodzących lub przychodzących), w tym połączeń niepowodujących obowiązku zapłaty, w zakresie całkowitej blokady takich połączeń.”

  W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Użytkownicy usługi tuBiedronka mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.

  Nowy Cennik Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie oraz nowy Cennik Całkowita Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów, w tym Użytkowników usługi tuBiedronka w systemie przedpłaconym (na kartę) obowiązujące dla umów zawartych od dnia 12.12.2018 r. dostępne są poniżej.

 • tuBiedronka Cennik Całkowitej Blokady Usług o Podwyższonej Opłacie
 • Cennik Blokad specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie