Dokumenty i komunikaty

Komunikat o zmianach w regulaminach

T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) informuje, że z dniem 12 września 2018r. uległy likwidacji stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE. Od tego dnia jedynym polubownym sposobem rozstrzygania sporów z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest prowadzone przez Prezesa UKE postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W wyniku zmian w prawie, które redukują liczbę polubownych sposobów rozwiązywania sporów do jednego wskazanego postępowania, T-Mobile zobowiązany jest do dokonania tego samego w regulaminach. Czyni to w następujący sposób:

1. W każdym z następujących dokumentów:

  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 30.04.2013 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 04.11.2013 r.

w ich § 14 ust. 16 wykreśla się ostatnie zdanie, a w to miejsce wstawia się następujące zdanie: „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

2. W każdym z następujących dokumentów:

  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 24.03.2015 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 20.08.2015 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 25.07.2016 r.

w ich § 14 ust. 22 wykreśla się zdania czwarte, piąte i szóste, a w to miejsce wstawia się następujące zdanie: „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

3. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 01.01.2017 r. dokonuje się dwóch następujących zmian: 3.1. W §5 ust. 23 usuwa się zdanie piąte, szóste i siódme i w to miejsce wstawia się następujące zdanie: „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

3.2. W ich § 14 ust. 22 usuwa się zdanie czwarte, piąte i szóste i w to miejsce wstawia się następujące zdanie: „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

4. W każdym z następujących dokumentów:

  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 10.01.2017 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 22.06.2017 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 12.09.2017 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 06.10.2017 r.

w ich § 14 ust. 22 wykreśla się zdanie drugie. W miejsce wykreślonej treści wprowadza się następujące zdanie: „W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem możliwe jest także we wskazanej sytuacji, za zgodą obu stron sporu, polubowne rozwiązanie go w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

5. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 30.05.2018 r. w § 13 ust. 22 wykreśla się zdanie drugie. W miejsce wykreślonej treści wprowadza się następujące zdanie: „W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem możliwe jest także we wskazanej sytuacji, za zgodą obu stron sporu, polubowne rozwiązanie go w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo wypowiedzieć umowę obejmującą dokument modyfikowany w powyższy sposób do dnia 12 grudnia 2018r. włącznie, w sposób określony jej postanowieniami.