Dokumenty i komunikaty

Kilka słów o RODO

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest ono Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) i ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z T-Mobile Polska S.A., zwanego dalej „Operatorem”), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób Operator przetwarza i chroni Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Operator. Operator dba o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Zapewniamy Państwa, że Operator w swoim postępowaniu kieruje się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane u Operatora odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

Dlaczego i jak Operator przetwarza Państwa dane osobowe?

Przy Rejestracji kart SIM Prepaid Operator pozyskuje Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

 • nazwisko i imiona,
 • miejsce i data urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nazwa, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca - numeru paszportu lub karty pobytu,

Podczas korzystania z usług Operatora, Operator może pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak:

 • dane transmisyjne, czyli dane o sposobie korzystania z naszych usług oraz
 • dane lokalizacyjne, czyli dane o położeniu Państwa urządzenia

Powyższe dane są niezbędne Operatorowi do:

 • Zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu

  • utrzymania poprawności działania usług
  • zapewnienia jakości sieci
  • przepustowości połączeń, usuwania awarii

  Bez tych danych Operator nie mógłby świadczyć Państwu usług telekomunikacyjnych.

 • Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO), np. w celu

  • przechowywania informacji o połączeniach
  • zapewnienia bezpieczeństwa sieci
  • rozpatrywania reklamacji
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Operatora (art. 6 ust. 1 f RODO), np. w celu

  • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamiania właściwych organów)
  • odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi
  • wsparcia obsługi
  • tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie)
  • przygotowania propozycji ofert i rozwiązań dostępnych u Operatora
  • wykrywania nadużyć, przekroczenia limitów lub progów (np. ponad miarowej transmisji danych), co może prowadzić do ograniczenia lub zablokowania działania poszczególnych usług

Dane te Operator przetwarza w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Operator może również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – na przykład zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO). Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od Państwa decyzji, Operator może na przykład:

 • Prezentować reklamy Operatora i firm z nami współpracujących. W tym celu Operator może analizować, wedle Państwa uznania, dane transmisyjne (np. lokalizację, koszty i czasy połączeń), sposób korzystania przez Państwa z urządzenia, informacje o rodzaju Państwa ulubionych serwisów internetowych, oprogramowanie sprzętu, aplikacje, czy ogólnodostępne dane np. z serwisów społecznościowych.
 • Tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności, usług naszych i firm z nami współpracujących. Informacje te Operator będzie łączył z informacjami o innych naszych Klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji.

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

Zebranie powyższych informacji pozwoli Operatorowi zaproponować Państwu najkorzystniejsze oferty i rozwiązania dostępne u Operatora i w firmach, z którymi współpracuje Operator. Udzielone zgody są niezależne od czasu trwania umowy - od momentu wycofania zgody dane nie będą przetwarzane.

Przetwarzanie w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Operatora oraz na podstawie otrzymanej zgody może być wykonywane w sposób zautomatyzowany pozwalający na prognozowanie preferencji (np. co do oferty, usług), zachowania (np. wykrywanie nadużyć) lub ryzyka (np. ocena wypłacalności).Takie działanie nazywane jest profilowaniem.

Komu Operator przekaże Państwa dane?

Operator przekaże je odbiorcom trzecim, jeśli będzie miał ku temu odpowiednią prawną podstawę.

 • Organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej)
 • Partnerom działającym na nasze zlecenie (np. Autoryzowanym Punktom Sprzedaży, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać; partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług)
 • Innym administratorom (np. kurierowi dostarczającemu Państwu umowę z nami; partnerom dostarczającym usługi bezpośrednio Państwu – w celach rozliczeniowych)

Przetwarzanie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)?

W związku ze współpracą z międzynarodowymi partnerami, Państwa dane mogą być również przekazywane przez Operatora poza EOG. Możliwość taka dotyczy podmiotów wspierających świadczenie Państwu usług, które gwarantują wysoki stopień ochrony danych, wynikający ze stosowania klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Jakie prawa przysługują Państwu wobec Operatora w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu Operator powinnieny je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać uzależnione są od przepisów prawa.

 • Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:

  • na potrzeby marketingu bezpośredniego. Operator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu.
  • w szczególnych sytuacjach, jeśli Operator przetwarza je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Operator zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji Operator nie będzie już przetwarzał danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody Operator ma prawo przetwarzać Państwa dane.

Mogą Państwo realizować swoje prawa przez złożenie wniosku dowolnym kanałem komunikacyjnym Operatora:

 • wysłanie e-mail na adres mailowy: info@tubiedronka.pl
 • kontakt telefoniczny pod numerem: *1234 (z numeru tuBiedronka) lub (+48) 727 38 38 38 z innych sieci oraz z zagranicy
 • na adres korespondencyjny: T-MOBILE POLSKA S. A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Operatora znajdą Państwo pod adresem: T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12; 02-674 Warszawa. Mogą Państwo napisać również do Inspektora Ochrony Danych T-Mobile na adres IOD@t-mobile.pl