Dokumenty i komunikaty

Ogłoszenie z dnia 30 maja 2022 roku o zmianie cennika usług roamingowych.

Szanowni Państwo,
T-Mobile Polska S.A. uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2022 r. zmianie ulega regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przedpłaconych w usłudze tuBiedronka.
Wprowadzone zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wejścia w życie z dniem 1 lipca 2022 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

W związku z powyższym:
1. W regulaminie, będącym częścią umów zawartych do dnia 31 grudnia 2016 roku po ostatnim paragrafie dodaje się kolejny paragraf o następującej treści:

„1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, T-Mobile oferuje Użytkownikom detaliczne usługi roamingu regulowanego na warunkach nie mniej korzystnych niż oferowane na terytorium Polski, w szczególności pod względem jakości Usług Telekomunikacyjnych, jeżeli w sieci operatora uczestniczącego w roamingu jest dostępna ta sama generacja sieci łączności ruchomej oraz są dostępne takie same warunki i te same technologie.

2. W poszczególnych krajach Unii Europejskiej detaliczne usługi roamingu regulowanego mogą być oferowane na warunkach mniej korzystnych niż warunki oferowane na terytorium Polski, w szczególności jakość usług w roamingu regulowanym może się różnić się od jakości usług świadczonych na terytorium Polski.

Wpływ na jakość usług roamingu regulowanego, w tym na różnice pomiędzy jakością usług w roamingu regulowanym a usługami na terytorium Polski, mogą mieć w szczególności następujące przyczyny:

1) w zakresie usług transmisji danych:
  • konfiguracja i pojemność sieci operatora uczestniczącego w roamingu mogą mieć wpływ na wystąpienie opóźnienia i osiągane prędkości innych niż oferowane na terytorium Polski,
  • wydłużenie ścieżki transmisyjnej spowodowane odległością sieci operatora uczestniczącego w roamingu od Sieci T-Mobile ma wpływ na wystąpienie opóźnienia i osiągane prędkości innych niż oferowane na terytorium Polski;

2) w zakresie połączeń głosowych
  • połączenia w jakości HD Voice+ i jakości HD Voice mogą być niedostępne w roamingu,
  • usługa VoLTE może być niedostępna w roamingu,

w przypadku dostępności VoLTE w roamingu na jakość połączeń VoLTE ma wpływ pokrycie 4G (LTE) operatora uczestniczącego w roamingu, gdyż w przypadku opuszczenia przez Użytkownika zasięgu sieci w technologii 4G (LTE) może nastąpić zerwanie połączenia.

Aktualne informacje o jakości usług świadczonych w ramach roamingu regulowanego publikowane są na stronie internetowej www.-t-mobile.pl.

3. W przypadku różnic w warunkach świadczenia usług roamingu regulowanego a usługami świadczonymi na terytorium Polski, w szczególności pod względem jakości usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ustępu 2, Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym, opisanym Regulaminem.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają odpowiedzialności T- Mobile za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie usług innych usługi roamingu regulowanego”.

2. W regulaminie, będącym częścią umów zawartych od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w paragrafie zawierającym dane o jakości Usług Telekomunikacyjnych oraz zasady dostępu do Internetu dodaje się ostatni poniższy ustęp:

„Z zastrzeżeniem zdania poniższego, T-Mobile oferuje Użytkownikom detaliczne usługi roamingu regulowanego na warunkach nie mniej korzystnych niż oferowane na terytorium Polski, w szczególności pod względem jakości Usług Telekomunikacyjnych, jeżeli w sieci operatora uczestniczącego w roamingu jest dostępna ta sama generacja sieci łączności ruchomej oraz są dostępne takie same warunki i te same technologie.
W poszczególnych krajach Unii Europejskiej detaliczne usługi roamingu regulowanego mogą być oferowane na warunkach mniej korzystnych niż warunki oferowane na terytorium Polski, w szczególności jakość usług w roamingu regulowanym może się różnić się od jakości usług świadczonych na terytorium Polski.

Wpływ na jakość usług roamingu regulowanego, w tym na różnice pomiędzy jakością usług w roamingu regulowanym a usługami na terytorium Polski, mogą mieć w szczególności następujące przyczyny:

1) w zakresie usług transmisji danych
  • konfiguracja i pojemność sieci operatora uczestniczącego w roamingu mogą mieć wpływ na wystąpienie opóźnienia i osiągane prędkości innych niż oferowane na terytorium Polski,
  • wydłużenie ścieżki transmisyjnej spowodowane odległością sieci operatora uczestniczącego w roamingu od Sieci T-Mobile ma wpływ na wystąpienie opóźnienia i osiągane prędkości innych niż oferowane na terytorium Polski;

2) w zakresie połączeń głosowych
  • połączenia w jakości HD Voice+ i jakości HD Voice mogą być niedostępne w roamingu,
  • usługa VoLTE może być niedostępna w roamingu,
w przypadku dostępności VoLTE w roamingu na jakość połączeń VoLTE ma wpływ pokrycie 4G (LTE) operatora uczestniczącego w roamingu, gdyż w przypadku opuszczenia przez Użytkownika zasięgu sieci w technologii 4G (LTE) może nastąpić zerwanie połączenia.

Aktualne informacje o jakości usług świadczonych w ramach roamingu regulowanego publikowane są na stronie internetowej www.-t-mobile.pl.

W przypadku różnic w warunkach świadczenia usług roamingu regulowanego a usługami świadczonymi na terytorium Polski, w szczególności pod względem jakości usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem zdania drugiego powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym, opisanym Regulaminem.

Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają odpowiedzialności Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie usług innych usługi roamingu regulowanego”.

Jeżeli w Twoim regulaminie na określenie T-Mobile S.A. jest używane określenie „Operator” to w powyższych zmianach regulaminów słowo „T-Mobile”‘ powinno być zastąpione słowem „Operator”.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, masz prawo, do dnia wejścia ich w życie, wypowiedzieć umowę, do której zastosowanie ma zmieniany regulamin, w trybie i na warunkach w niej określonych.

T-Mobile Polska S.A. (dalej: T-Mobile”) z dniem 1 lipca 2022 r. dokonuje zmian w Cenniku Usług Roamingowych. Wprowadzone zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej jako „Rozporządzenie 2022/612”).
Zmiany dotyczą wszystkich taryf oraz cenników roamingowych obowiązujących abonentów, będących konsumentami, w tym użytkowników usług na kartę oraz abonentów tu Biedronka i Heyah.

Istota zmian polega głównie na obniżeniu niektórych cen usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do Unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj).

Zmiany obejmują:

1. Zmiany w Limicie Danych UE:
• obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w Strefie Roamingowej 1A za transmisję danych do 11,59 zł za każdy GB transmisji danych,
• obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych po przekroczeniu Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A do 11,59 zł za każdy GB transmisji danych,
• podwyższenie Limitów Danych UE w Strefie Roamingowej 1A.

Przykładowe wartości Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A (dane przed i po zmianie).

Kwota Miesięczna Limit Danych UE do 30/06/2022 Limit Danych UE do 30/06/2022
1zl0,14 GB0,17 GB
5 zł730 GB0,86 GB
10 zł1,46 GB 1,73 GB
15 zł2,19 GB2,59 GB
30 zł4,28 GB5,18 GB
50 zł7,13 GB8,63 GB
80 zł11,41 GB13,81 GB
100 zł14,27 GB17,26 GB

Wszystkie zmiany dotyczące poszczególnych Limitów Danych UE są zamieszczone w cennikach roamingowych, zamieszczonych pod komunikatem.

2. Zmiany wysokości opłat dodatkowych przewidzianych Polityką Uczciwego Korzystania za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z Usług w Strefie Roamingowej 1A:
• obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania za minutę połączenia wykonanego, minutę odebranego połączenia, wiadomość SMS i MMS, za GB transmisji danych.

Wysokość opłat dodatkowych, które mogą być naliczane w Strefie Roamingowej 1A Opłaty do 30/06/2022 Opłaty od 01/07/2022
Opłata dodatkowa za minutę wykonanego połączenia głosowego 0,16 zł za min. 0,12 zł za min.
Opłata dodatkowa za minutę odebranego połączenia głosowego 0,04 zł za min. 0,25 zł za 10 min.
Opłata dodatkowa za wysłaną wiadomość SMS 0,05 zł za 1 szt. 0,12 zł za 10 szt.
Opata dodatkowa za wysłaną wiadomość MMS 0,12 zł za 10 szt. 0,11 zł za 10 szt.
Opłata dodatkowa za każdy GB transmisji danych14,02 zł za 1 GB 11,59 zł za 1 GB

Pozostałe ceny i inne opłaty nie ulegają zmianie.

3. Zmiany w zakresie limitu wydatków na transmisję.

Rozporządzenie 2022/612 wprowadziło dodatkowy próg limitu wydatków na transmisję danych w roamingu. Po przekroczeniu tego progu transmisja danych zostanie zablokowana, po uprzednim powiadomieniu Państwa przez T-Mobile.

Limit wydatków na transmisje danych obowiązuje tych Państwa, którzy korzystają z domyślnego limitu wydatków na transmisje danych na poziomie równowartości 50 EUR. W stosunku do tych abonentów obowiązują dwa progi limitu wydatków na transmisję danych: pierwszy na poziomie równowartości 50 EUR i drugi po wykorzystaniu dodatkowych 50 EUR (łącznie po przekroczeniu równowartości 100 EUR w złotych polskich).

Wprowadzenie dodatkowego progu limitu wydatków na transmisję danych spowodowało konieczność dokonania zmiany definicji „Limitu wydatków na transmisję danych w roamingu”, znajdującej się w Objaśnieniach cennika.

4. Zmiany dotyczące dostosowania postanowień Cennika do aktualnych podstaw prawnych.

W związku z faktem, że Rozporządzenie 2022/612 zastępuje dotychczasowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012, w Cenniku Usług Roamingowych oraz Polityce uczciwego korzystania dokonano uaktualnienia podstaw prawnych przywołanych w Cenniku.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, macie Państwo prawo do dnia wejścia ich w życie, wypowiedzieć umowę, w trybie i na warunkach w niej określonych.

Poniżej udostępniamy Cenniku Usług Roamingowych, ze zmianami obowiązującymi od dnia 1 lipca 2022.

Cennik Usług Roamingowych Nowy Roaming – Europa i Świat nr 1 dla Użytkowników tu biedronka