Dokumenty i komunikaty

Ogłoszenie o zmianie warunków dla użytkowników tuBiedronka
z dnia 20.11.2020 r.

T-Mobile informuje, iż 21 grudnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W związku ze zmianą przepisów prawa zmianie ulegają postanowienia wszystkich Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przedpłaconych w usłudze tuBiedronka.

Zmiana polega na tym, iż Użytkownik zyskuje prawo do odszkodowania od T Mobile, gdy z przyczyn leżących po stronie T-Mobile nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu. W paragrafie mówiącym o odpowiedzialności operatora i zasadach obliczania odszkodowania, na jego końcu dodaje się następujące postanowienie:

„Gdy z przyczyn leżących po stronie Operatora nie doszło do zmiany dostawcy usługi Internetu, Użytkownikowi przysługuje od Operatora jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy wartości doładowań konta z ostatnich trzech miesięcy. Kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu, w którym miała być dokonana aktywacja wskazanej usługi u nowego jej dostawcy, do dnia faktycznej jej aktywacji u tego dostawcy.”