Dokumenty i komunikaty

Ogłoszenie z dnia 07.09.2020 r. - „Zwrot środków pieniężnych dla Użytkowników korzystających z usług telekomunikacyjnych przedpłaconych w usłudze tuBiedronka”

T-Mobile Polska S.A. informuje, iż, od dnia 08.10.2020 r. zmianie ulegają wszystkie Regulaminy Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w usłudze tuBiedronka, obowiązujące do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Proponowana zmiana warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych spowoduje dodanie nowej usługi zwrotu środków.

Użytkownik usług przedpłaconych w usłudze tuBiedronka będzie miał możliwość złożenia wniosku o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych, pochodzących z doładowań, na zasadach określonych w regulaminie.

W związku z powyższym we wszystkich Regulaminach Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązujących do dnia 30.05.2018 r.:

1. W §2 dodaje się następującą definicję:
„Okres pasywny” – okres następujący bezpośrednio po okresie Ważności Konta, w którym Karta SIM umożliwia korzystanie jedynie z niektórych Usług Telekomunikacyjnych, w szczególności poprzez przyjmowanie niektórych połączeń i wykonywanie połączeń na numery alarmowe.

2. W §8 ust. 2 skreśla się następującą treść:
„Okres, w jakim Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do Sieci obejmuje łącznie okres Ważności Konta, oraz następujący po nim okres, w którym Karta SIM umożliwia korzystanie jedynie z niektórych Usług Telekomunikacyjnych, w szczególności poprzez przyjmowanie niektórych połączeń i wykonywanie połączeń na numery alarmowe.”

i zastępuje się ją następującym zdaniem:
„Okres, w jakim Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do Sieci obejmuje łącznie okres Ważności Konta, oraz następujący bezpośrednio po nim Okres pasywny.”

3. W §10 ust. 5 skreśla się następującą treść:
„W przypadku utraty Ważności Konta niewykorzystana kwota lub jednostki rozliczeniowe zostają anulowane po upływie 14 dni, licząc od ostatniego dnia Ważności Konta.”

i zastępuje się ją następującym zdaniem:
„W przypadku utraty Ważności Konta, Karta SIM przechodzi w Okres pasywny, w którym możliwe jest korzystanie jedynie z niektórych Usług Telekomunikacyjnych.”

4. W §10 po ust. 8 dodaje się następujące postanowienia:

9.
„Użytkownik będący Konsumentem, który przeniesie Numer Telefonu w przypadku zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych lub któremu wygaśnie okres ważności konta (rozumiany łącznie jako okres Ważności Konta oraz Okres pasywny) oraz równocześnie posiada na swoim koncie niewykorzystane środki pieniężne, pochodzące z doładowań, może złożyć do Operatora wniosek o zwrot tych środków (dalej „Wniosek”).
10.
Użytkownik ma 30 dni na złożenie Wniosku, licząc od dnia przeniesienia Numeru Telefonu w przypadku zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych lub od dnia wygaśnięcia okresu ważności jego konta (rozumianego łącznie jako okres Ważności Konta oraz Okres pasywny).
11.
Wniosek można złożyć w jeden z następujących sposobów:
11.1.
pisemnie: przy wykorzystaniu formularza zwrotu, udostępnionego przez Operatora na stronie internetowej www.tubiedronka.pl lub poprzez własne pismo Użytkownika, a następnie wysłanie jednego z nich na adres T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa;
11.2.
e-mailem: na adres info@tubiedronka.pl poprzez wysłanie skanu formularza zwrotu, udostępnionego przez Operatora lub skanu własnego pisma Użytkownika;
11.3.
telefonicznie: pod numerem Biura Obsługi Użytkownika.
12.
W przypadku, gdy Użytkownik złoży Wniosek w postaci własnego pisma, pismo to musi zawierać co najmniej następujące dane:
12.1.
imię i nazwisko Użytkownika, na którego jest zarejestrowany Numer Telefonu,
12.2.
Numer Telefonu, którego dotyczy Wniosek,
12.3.
adres e-mail lub adres do korespondencji,
12.4.
numer kontaktowy,
12.5.
określenie wysokości środków pieniężnych, wyrażonych w złotych polskich w wartości brutto, o które wnioskuje Użytkownik,
12.6.
numer konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków (konto PL),
12.7.
imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków,
12.8.
miejscowość, data,
12.9.
czytelny podpis Użytkownika.
13.
Wniosek może być złożony przez Użytkownika, który spełnia łącznie następujące warunki, aktualne na dzień złożenia Wniosku:
13.1.
jest Użytkownikiem Sieci Operatora (od momentu wykonania pierwszego połączenia w Sieci) dłużej niż 6 miesięcy, licząc wstecz od dnia złożenia Wniosku,
13.2.
posiada na koncie niewykorzystane środki w wysokości minimum 20 zł.
14.
Operator będzie pobierał opłatę manipulacyjną za dokonanie zwrotu środków w wysokości 20 zł dla jednego Numeru Telefonu Użytkownika.
15.
Zwrot środków zostanie dokonany w terminie 30 dni od dnia prawidłowo złożonego Wniosku, przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
16.
W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży Wniosku w terminie wskazanym w ust. 10 powyżej, niewykorzystane środki pieniężne lub jednostki rozliczeniowe na jego koncie zostaną anulowane po tym terminie.”

We wszystkich Regulaminach Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, obowiązujących do dnia 08.10.2020 r.

1. W §2 dodaje się następującą definicję:
„Okres pasywny” – okres następujący bezpośrednio po okresie Ważności Konta, w którym Karta SIM umożliwia korzystanie jedynie z niektórych Usług Telekomunikacyjnych, w szczególności poprzez przyjmowanie niektórych połączeń i wykonywanie połączeń na numery alarmowe.

2. W §7 ust. 2 skreśla się następującą treść:
„Okres, w jakim Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do Sieci obejmuje łącznie okres Ważności Konta, oraz następujący po nim okres, w którym Karta SIM umożliwia korzystanie jedynie z niektórych Usług Telekomunikacyjnych, w szczególności poprzez przyjmowanie niektórych połączeń i wykonywanie połączeń na numery alarmowe.”

i zastępuje się ją następującym zdaniem:
„Okres, w jakim Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do Sieci obejmuje łącznie okres Ważności Konta, oraz następujący bezpośrednio po nim Okres pasywny.”

3. W §9 ust. 5 skreśla się następującą treść:
„W przypadku utraty Ważności Konta niewykorzystana kwota lub jednostki rozliczeniowe zostają anulowane po upływie 14 dni, licząc od ostatniego dnia Ważności Konta.”

i zastępuje się ją następującym zdaniem:
„W przypadku utraty Ważności Konta, Karta SIM przechodzi w Okres pasywny, w którym możliwe jest korzystanie jedynie z niektórych Usług Telekomunikacyjnych.”

4. W §9 po ust. 8 dodaje się następujące postanowienia:

9.
„Użytkownik będący Konsumentem, który przeniesie Numer Telefonu w przypadku zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych lub któremu wygaśnie okres ważności konta (rozumiany łącznie jako okres Ważności Konta oraz Okres pasywny) oraz równocześnie posiada na swoim koncie niewykorzystane środki pieniężne, pochodzące z doładowań, może złożyć do Operatora wniosek o zwrot tych środków (dalej „Wniosek”).
10.
Użytkownik ma 30 dni na złożenie Wniosku, licząc od dnia przeniesienia Numeru Telefonu w przypadku zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych lub od dnia wygaśnięcia okresu ważności jego konta (rozumianego łącznie jako okres Ważności Konta oraz Okres pasywny).
11.
Wniosek można złożyć w jeden z następujących sposobów:
11.1.
pisemnie: przy wykorzystaniu formularza zwrotu, udostępnionego przez Operatora na stronie internetowej www.tubiedronka.pl lub poprzez własne pismo Użytkownika, a następnie wysłanie jednego z nich na adres T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa;
11.2.
e-mailem: na adres info@tubiedronka.pl poprzez wysłanie skanu formularza zwrotu, udostępnionego przez Operatora lub skanu własnego pisma
Użytkownika;
11.3.
telefonicznie: pod numerem Biura Obsługi Użytkownika.
12.
W przypadku, gdy Użytkownik złoży Wniosek w postaci własnego pisma, pismo to musi zawierać co najmniej następujące dane:
12.1.
imię i nazwisko Użytkownika, na którego jest zarejestrowany Numer Telefonu,
12.2.
Numer Telefonu, którego dotyczy Wniosek,
12.3.
adres e-mail lub adres do korespondencji,
12.4.
numer kontaktowy,
12.5.
określenie wysokości środków pieniężnych, wyrażonych w złotych polskich w wartości brutto, o które wnioskuje Użytkownik,
12.6.
numer konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków (konto PL),
12.7.
imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków,
12.8.
miejscowość, data,
12.9.
czytelny podpis Użytkownika.
13.
Wniosek może być złożony przez Użytkownika, który spełnia łącznie następujące warunki, aktualne na dzień złożenia Wniosku:
13.1.
jest Użytkownikiem Sieci Operatora (od momentu wykonania pierwszego połączenia w Sieci) dłużej niż 6 miesięcy, licząc wstecz od dnia złożenia Wniosku,
13.2.
posiada na koncie niewykorzystane środki w wysokości minimum 20 zł.
14.
Operator będzie pobierał opłatę manipulacyjną za dokonanie zwrotu środków w wysokości 20 zł dla jednego Numeru Telefonu Użytkownika.
15.
Zwrot środków zostanie dokonany w terminie 30 dni od dnia prawidłowo złożonego Wniosku, przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
16.
W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży Wniosku w terminie wskazanym w ust. 10 powyżej, niewykorzystane środki pieniężne lub jednostki rozliczeniowe na jego koncie zostaną anulowane po tym terminie.”

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian Użytkownicy tuBiedronka mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.

Nowy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, obowiązujący od dnia 08.10.2020 r. dostępny jest poniżej:

Nowy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, obowiązujący od dnia 08.10.2020 r.

Wzór formularza zwrotu dostępny jest poniżej:

Wzór formularza zwrotu