Dokumenty i komunikaty

WYCOFANIE DODATKOWYCH OPŁAT WYRÓWNAWCZYCH W STREFIE ROAMINGOWEJ 1A (KOMUNIKAT Z 19 MAJA 2020 R.)

T-Mobile Polska S.A.(dalej „T-Mobile”) uprzejmie informuje, że dniem 20 maja 2020 roku zaprzestaje naliczania Dodatkowych Opłat Wyrównawczych za usługi telekomunikacyjne, w tym transmisję danych w ramach Mobilnego Internetu w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj).

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 30 czerwca 2020 r.

W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej wskazaną wyżej umową, na okoliczność jej rozwiązania przez abonenta przed końcem czasu określonego.

Roszczenia takiego nie przewidują umowy obowiązujące na czas nieokreślony oraz umowy zawarte w systemie przedpłaconym.
Zasady stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania pozostają bez zmian.

 

Dokumenty

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU DO DNIA 19 MAJA 2020 R.WŁĄCZNIE


CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU DO DNIA 20 MAJA 2020R.


ZMIANY W CENNIKACH USŁUG ROAMINGOWYCH
Treści przekreślone są usuwane a treści podkreślone są wstawiane.