Dokumenty i komunikaty

Komunikat z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianach w cennikach krajowych z dnia 15 maja 2019 r.

T-Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 15 maja 2019r. zmiany cen większości usług międzynarodowych dla strefy międzynarodowej obejmującej Unię Europejską oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej i polega na obniżeniu cen dla tych usług. Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład tej strefy jest tutaj.

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 15 maja 2019r. W przypadku skorzystania przez Państwa ze wskazanego prawa, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieokreślony.

Pod kolejnymi trzema linkami udostępniamy: cenniki z zasadami dla okresu do dnia 14 maja 2019r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki z zasadami dla okresu od dnia 15 maja 2019r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach.

 

Dokumenty

CENNIKI ZAWIERAJĄCE CENY USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU DO DNIA 14 MAJA 2019R. WŁĄCZNIE.


CENNIKI ZAWIERAJĄCE CENY USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU OD DNIA 15 MAJA 2019R.


ZMIANY W CENNIKACH ZAWIERAJACYCH CENY USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH.
[Treści przekreślone są usuwane a treści podkreślone są wstawiane do dokumentów.]