T-Mobile Polska S.A. („Operator”) informuje, że z dniem 31.07.2017 w stosunku do Użytkowników tuBiedronka związanych wymienionymi niżej dokumentami dokona zmian w zakresie sposobu naliczania danych w usłudze mobilnego Internetu, skutkujących obniżką ceny.

W dokumentach:

  1. „Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tuBiedronka”,
  2. „Internet - Pakiety Internetu” i
  3. „Pakiet MAX”.

dokonuje się następującej zmiany:
„Opłata naliczana jest za każde rozpoczęte 100 kB, oddzielnie sumarycznie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B. Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej - 100 kB.”

Wszystkie opisane powyżej zmiany są obniżką ceny. Zmiany wchodzą w życie z dniem 31.07.2017.  Użytkownicy tuBiedronka, których one dotyczą, mogą ich nie zaakceptować i wypowiedzieć umowę do dnia wejścia zmiany w życie tj. do dnia 31.07.2017.

ZMIANA ZASAD NALICZANIA OPŁAT W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM OD 15 CZERWCA 2017 ROKU. (KOMUNIKAT Z 13.06.2017)

W dniu 9 czerwca 2017r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920, które ostatecznie kształtuje zasady świadczenia usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku). Zasady te T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) jest zobowiązana wprowadzić w życie z dniem 15 czerwca 2017r.

Biorąc powyższe pod uwagę T-Mobile dostosowując umowy do wymogów prawa zmienia je ze skutkiem na dzień 15 czerwca 2017r. w sposób niżej wskazany.

Istota zmian polega na takim przekształceniu cennika roamingowego, aby przenosił on co do zasady na Strefę Roamingową 1A krajowy mechanizm naliczania opłat, zgodnie z kompletną regulacją Unii Europejskiej i interpretacją przepisów UE wynikającą ze stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku, gdy Abonentowi przysługuje na Warunkach Oferty Promocyjnej nielimitowany lub limitowany krajowy pakiet minut, SMS-ów, MMS-ów lub danych, pakiet taki może być od momentu wejścia zmiany w życie wykorzystany również w Strefie Roamingowej 1A na warunkach wynikających z regulaminu danej oferty krajowej i cennika roamingowego. Cennik ten określa m.in. limit gigabajtów na transmisję danych w ramach wskazanego pakietu danych w Strefie Roamingowej 1A, po wykorzystaniu którego naliczana jest tam stawka w wysokości 0,04 PLN (0,03 PLN netto) za 1 MB. Zmiana polega także na wprowadzeniu do cennika roamingowego mechanizmów Polityki Uczciwego Korzystania, które mają zapobiegać niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług telekomunikacyjnych w Strefie Roamingowej 1A, na przykład korzystaniu z usług telekomunikacyjnych przez abonentów dla celów innych niż okresowe podróże do tej strefy. Polityka ta może mieć także wpływ na wysokość naliczanych opłat w tej strefie.

W przypadku, gdy umowa nie przewiduje możliwości świadczenia usługi Roamingu, nowa regulacja prawna nie ma zastosowania do takiej umowy, co w szczególności oznacza, że wskazane pakiety nadal ograniczone są wyłącznie do zasięgu Sieci Operatora (w kraju).

T-Mobile dokonuje zmian na podstawie przesłanki ustawowej dotyczącej zmiany przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 15 czerwca 2017r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, Operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową (o ile przewiduje ona takie roszczenie). Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cennik roamingowy obowiązujące do dnia 14 czerwca 2017r. (sprzed wejścia w życie nowych zasad), nowy cennik roamingowy obowiązujące od dnia 15 czerwca 2017r. oraz zmiany w cennikach.

Cennik Usług Roamingowych Nowy Roaming – Europa i Świat nr 1 dla Użytkowników tu biedronka (obowiązujący do 14.06.2017r.) Cennik Usług Roamingowych Nowy Roaming – Europa i Świat nr 1 dla Użytkowników tu biedronka (obowiązuje od 15.06.2017r.) Cennik Usług Roamingowych Nowy Roaming – Europa i Świat nr 1 dla Użytkowników tu biedronka (Treść cennika roamingowego z dniem 15 czerwca 2017r. zostaje w całości zastąpiona przez treść Cennika powyższego)

ZMIANA ZASAD NALICZANIA OPŁAT W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM OD 15 CZERWCA 2017 ROKU. (KOMUNIKAT Z DNIA 14.05.2017)

Począwszy od dnia 15 czerwca 2017r. obowiązują nowe zasady naliczania opłat w usłudze roamingu międzynarodowego w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku). Istota zmian polega na obniżeniu niektórych lub wszystkich cen dla wskazanej usługi, a w części przypadków także na dodaniu do cennika roamingowego polityki uczciwego korzystania przez abonentów z usług telekomunikacyjnych we wskazanej strefie roamingowej, która ma również wpływ na naliczanie opłat w tej strefie. Określone w tej polityce zasady mają zapobiegać niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług telekomunikacyjnych w Strefie Roamingowej 1A, na przykład korzystaniu z usług telekomunikacyjnych przez abonentów dla celów innych niż okresowe podróże do tej strefy.

Zmiany cen oznaczają ich obniżkę a nowe zasady wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia wejścia tych zmian w życie tj. do dnia 15 czerwca 2017r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, Operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową (o ile przewiduje ona takie roszczenie). Dokumenty objęte zmianami znajdą Państwo poniżej. Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki sprzed wejścia w życie nowych zasad, cenniki po zmianie zasad oraz treść zmian w cennikach.

Cennik Usług Roamingowych Nowy Roaming – Europa i Świat nr 1 dla Użytkowników tu biedronka (zostanie odwołany z datą 15.06.2017 roku) Cennik Usług Roamingowych Nowy Roaming – Europa i Świat nr 1 dla Użytkowników tu biedronka (będzie obowiązywał od 15.06.2017 roku)

Ogłoszenie o zmianie Regulaminów Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

„T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) informuje, że z dniem 10 stycznia 2016r. ulegają zmianie przepisy prawa dotyczące umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W kontekście tych umów istota zmiany polega na tym, że ze wskazanym dniem dotychczasowe postępowanie mediacyjne prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest zastępowane prowadzonym przez ten sam organ postępowaniem w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Oba postępowania mogą mieć miejsce wyłącznie za zgodą obu stron sporu (abonenta i operatora). Oznacza to m.in., że - jeśli abonent uzyska zgodę T-Mobile – może/mógł do 9 stycznia 2017r. wszcząć pierwsze ze wskazanych postępowań, a od 10 stycznia 2017r. – drugie. Jeśli postępowanie mediacyjne prowadzone przez Prezesa UKE zostało wszczęte i niezakończone do dnia 9 stycznia 2017r. (włącznie) mają do niego zastosowanie przepisy sprzed zmiany prawa. Powyższe dotyczy wszystkich abonentów T-Mobile.

W związku z powyższym T-Mobile wprowadza następujące zmiany w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych w usłudze „tuBiedronka”. Treści usuwane są przekreślone a treści dodawane są podkreślone. Oba rodzaje treści zapisane są kolorem czarnym.

1. Zmiana dotycząca umów zawartych w drodze czynności faktycznej do dnia 31.12.2016r. (włącznie) i wykonywanych obecnie w tym systemie. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” dokonuje się następujących zmian w §14 ust.22:

„Spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument. Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:

24.1. postępowania mediacyjnego, albo

24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.

2. Zmiana dotycząca umów zawartych w systemie na kartę (nie na piśmie) w okresie 01.01.2017r. – 09.01.2017r. (włącznie). W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” dokonuje się następujących zmian:

w § 5 ust. 23:

„Podstawowym środkiem ochrony dla Użytkownika jest możliwość złożenia reklamacji o której mowa w §14 RŚUT. Spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument, wówczas Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Użytkownika. Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:

24.1. postępowania mediacyjnego, albo

24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.

w § 14 ust. 22:

„Spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument. Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:

24.1. postępowania mediacyjnego, albo

24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.

Informujemy, że zgodnie z art. 60a ust. 3a ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian umów przedstawionych powyżej, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, które może być zrealizowane do dnia wejścia tych zmian w życie, tj. do dnia 10.02 2017r. Zmiany, o których mowa powyżej, wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. W razie skorzystania przez użytkownika z prawa do wypowiedzenia umowy, T-Mobile nie ma prawa dochodzić od użytkownika roszczenia odszkodowawczego.

Nowy regulamin dla umowy w usłudze tuBiedronka zawartej od dnia 10.01.2017r. dostępny jest poniżej.”

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka

Ogłoszenie z dnia 30.11.2016 r.

T-Mobile Polska S.A. informuje, iż od dnia 01.01.2017 r. zmianie ulegają wszystkie Regulaminy Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w usłudze tuBiedronka, obowiązujące do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Wprowadzone zmiany związane są bezpośrednio ze zmianą przepisów prawa, tj. wejściem w życie odpowiednich przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r., ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

W związku z powyższym we wszystkich Regulaminach po ostatnim paragrafie dodaje się kolejny paragraf o następującej treści, zawierającej proponowane zmiany:

1. „Operator stosuje środki zarządzania ruchem w Sieci, których celem jest optymalizacja jakości Usług Telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych w ramach mobilnego i stacjonarnego Internetu (dalej „usługa transmisji danych”). Środki zarządzania ruchem zapobiegają osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności udostępnionego łącza. Środki zarządzania ruchem w Sieci zróżnicowane są według obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów oraz nie wpływają negatywnie na prywatność Użytkownika, w tym ochronę jego danych osobowych. Środkami zarządzania ruchem jest jego automatyczne: blokowanie, spowalnianie oraz priorytetyzacja.

2. Operator stosuje ponadto dodatkowe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
i integralności Sieci, Usług Telekomunikacyjnych, jak również telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkowników. Środki te są proporcjonalne i uzasadnione oraz zorientowane na zapobieganie lub przeciwdziałanie naruszeniom bezpieczeństwa i integralności. W ich ramach Operator m.in.:

2.1. eliminuje przekazywanie komunikatów, które zagrażają bezpieczeństwu Sieci, Usług Telekomunikacyjnych lub urządzeń końcowych;

2.2. przerywa lub ogranicza świadczenie usługi transmisji danych w stosunku do Numeru Telefonu, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci, Usług Telekomunikacyjnych lub urządzeń końcowych.

3. Operator może także stosować inne środki zarządzania ruchem służące zapobieganiu grożącym przeciążeniom Sieci, złagodzeniu skutków wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia Sieci (w takim przypadku równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo) lub środki, które służą zapewnieniu zgodności z dotyczącymi go przepisami prawa, orzeczeniami sądowymi lub decyzjami organów publicznych. Środki te stosowane są wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów opisanych powyżej.

4. Nadzwyczajne środki zarządzania ruchem, w przypadku ich zastosowania, mogą wpłynąć na jakość usług transmisji danych poprzez obniżenie parametrów jakości usług.

5. Pakiet danych (limit ilości danych), jeśli Umowa go przewiduje, pozwala na korzystanie z usługi transmisji danych do wysokości limitu ilości danych określonego rozmiarami tego pakietu. Korzystanie z usługi transmisji danych oznacza m.in. korzystanie z dostępnych tam treści, aplikacji i usług. Pakiety transmisji danych aktywowane są, w zależności od warunków Umowy, automatycznie lub na żądanie Użytkownika.

6. Po wykorzystaniu całego pakietu danych, w zależności od warunków Umowy:

6.1. następuje blokada transmisji danych, co oznacza, że Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usługi transmisji danych;

6.2. następuje ograniczenie prędkości transmisji danych do poziomu określonego 
w Umowie; prędkość transmisji danych po jej ograniczeniu, w zależności od warunków Umowy, może umożliwiać korzystanie z podstawowych usług takich jak np. dostęp do poczty elektronicznej lub przeglądanie stron internetowych lub także korzystanie z innych usług wymagających zwiększonej prędkości mobilnego dostępu do Internetu;

6.3. następuje naliczanie dodatkowych opłat za transmisję danych zgodnie 
z cennikiem taryfy Użytkownika.

7. Prędkość transmisji danych wpływa na korzystanie z treści, aplikacji i usług 
w następujący sposób:

7.1. dostęp do treści może być uzależniony od prędkości transmisji danych np. transmisja w czasie rzeczywistym, gry sieciowe w czasie rzeczywistym, dostęp do zasobów sieciowych;

7.2. korzystanie z aplikacji może wymagać odpowiedniej prędkości transmisji danych np. aplikacje wymagające szybkiego przesyłu danych (aplikacje bankowe, aplikacje wykorzystujące transmisję wideo);

7.3. korzystanie z usług może wymagać odpowiedniej transmisji danych np. usługi wykorzystujące transmisje wideo w czasie rzeczywistym lub gry sieciowe.

8. Na korzystanie z usługi transmisji danych mogą mieć wpływ także inne czynniki 
i wskaźniki jakości np.:

8.1. zasięg Sieci na terenie Polski, technologia transmisji danych, wykorzystywane urządzenie, dostępność danej technologii na danym terenie oraz usługi aktywne dla danej Karty SIM;

8.2. wskaźnik opóźnienia poprzez wpływ na czas odpowiedzi Sieci na działania Użytkownika (np. czas reakcji po kliknięciu na link strony internetowej lub przycisk w aplikacji internetowej), co oznacza, że wskaźnik ten wpływa na interaktywność postrzeganą przez Użytkownika (np. czas otwierania strony internetowej).

8.3. wskaźnik wahania opóźnienia poprzez brak odczuwalnego dla Użytkownika wpływu przy usłudze transmisji danych; możliwy wpływ na jakość połączeń głosowych (np. w komunikatorach internetowych)

8.4. wskaźnik przepustowości i utraty pakietów poprzez odczuwalny wpływ na czas otwierania stron internetowych, ładowania materiałów video, pobierania plików, jakość połączeń.

9. Operator będzie informował Użytkownika o usługach specjalistycznych oraz wpływie tych usług na usługę transmisji danych w warunkach ofert promocyjnych, przewidujących takie usługi.

10. Szacunkowa maksymalna prędkość w usłudze transmisji danych w ramach mobilnego Internetu to wartość, która jest możliwa do osiągnięcia w przypadku braku lub znacznego ograniczenia ruchu internetowego pochodzącego od innych użytkowników Sieci w tej samej lokalizacji, korzystających z tych samych zasobów radiowych.

11. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych, przy braku ruchu internetowego pochodzącego od innych użytkowników, dla stosowanych przez Operatora technologii wynoszą (pobieranie / wysyłanie):

11.1. 4G/LTE: 300 Mb/s / 50 Mb/s;

11.2. 3G: 42 Mb/s / 5,76 Mb/s;

11.3. 2G: 237 kb/s / 120 kb/s;

12. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych, przy znacznym ograniczeniu ruchu internetowego pochodzącego od innych użytkowników, dla stosowanych przez Operatora technologii wynoszą (pobieranie / wysyłanie):

12.1. 4G/LTE: 160 Mb/s / 32 Mb/s;

12.2. 3G: 33 Mb/s / 3,5 Mb/s;

12.3. 2G: 150 kb/s / 80 kb/s.

13. Prędkość Opcji Usługi w usłudze transmisji danych w ramach stacjonarnego Internetu, określona na stałym poziomie, wynosi:

13.1. prędkość maksymalna pobierania / wysyłania danych to prędkość wskazana jako Opcja Usługi w Umowie;

13.2. prędkość zwykle dostępna pobierania / wysyłania danych stanowi co najmniej 75% ww. prędkości maksymalnej;

13.3. prędkość minimalna pobierania / wysyłania danych wynosi co najmniej 50% ww. prędkości maksymalnej.

14. Opcje Usługi w usłudze transmisji danych w ramach stacjonarnego Internetu wskazane w Umowie, oznaczają następujące prędkości pobierania / wysyłania danych:

14.1. dla opcji do 0,5 Mb/s: 512 / 256 kb/s;

14.2. dla opcji do 1 Mb/s: 1024 / 256 kb/s;

14.3. dla opcji do 2 Mb/s: 2048 / 256 kb/s;

14.4. dla opcji do 6 Mb/s: 6144 / 512 kb/s;

14.5. dla opcji do 10 Mb/s: 10240 / 1024 kb/s;

14.6. dla opcji do 20 Mb/s: 20480 / 1024 kb/s.

15. W przypadku podawania do publicznej wiadomości informacji o deklarowanych prędkościach pobierania i wysyłania danych w usłudze transmisji danych Operator wskazuje te prędkości oraz znaczne odstępstwa od nich w warunkach ofert promocyjnych.

16. Osiągnięcie szacunkowej maksymalnej prędkości w ramach mobilnego Internetu oraz minimalnej, zwykle dostępnej i maksymalnej prędkości w ramach stacjonarnego Internetu jest uzależnione od sposobu korzystania z usługi transmisji danych oraz następujących czynników:

16.1. treści przeglądanych w czasie pomiaru; ograniczeń w zakresie dostępności wprowadzanych przez inne podmioty (np. dostawców treści, innych operatorów); usług z jakich korzysta Użytkownik; obciążenia urządzenia Użytkownika; pracy innych usług lub aplikacji w tle; parametrów urządzenia, w szczególności procesora, pamięci, aktualnie zainstalowanego oprogramowania, ustawień Karty SIM;

16.2. urządzenia Użytkownika, które powinno obsługiwać technologię, której dotyczy szacunkowa maksymalna prędkość, powinno mieć dostęp do technologii, której dotyczy pomiar oraz nie powinno posiadać uruchomionych aplikacji, usług lub innych funkcji urządzenia, które angażują transmisję danych;

16.3. dużej odległości Lokalu Użytkownika do urządzenia koncentrującego ruch w sieci innego operatora;

16.4. niskiej jakości Łącza;

16.5. wystąpienia znacznego natężenia transmisji danych pochodzącego od innych użytkowników Sieci;

16.6. lokalizacji i wydajności docelowego serwera np. wybrana strona internetowa lub serwis, mogą posiadać swoje wewnętrzne ograniczenia – czynniki te mogą być głównymi czynnikami wpływającym na usługę transmisji danych, co oznacza, iż w konsekwencji Użytkownik doświadczy niskich przepływności i długich opóźnień.

17. Podstawowym środkiem ochrony dla Użytkowników, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonanie Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora, w tym stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności przy wykonywaniu usługi transmisji danych, jest możliwość złożenia reklamacji w postępowaniu reklamacyjnym. Spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument, wówczas Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Użytkownika. Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

18. Użytkownik ma również prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w RŚUT.

19. Szczegóły dotyczące wszystkich informacji, o których mowa powyżej publikowane są na stronie internetowej www.tubiedronka.pl.”

Użytkownicy tuBiedronka w przypadku braku akceptacji powyższych zmian mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.

Nowy regulamin obowiązujący dla umów zawartych od dnia 01.01.2017 r. dostępny jest poniżej.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka

Ogłoszenie z dnia 22.07.2016 r.

T-Mobile Polska S.A. informuje, iż od dnia 25 lipca 2016 r. zmianie ulega Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka. Wprowadzone zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904). Ustawa ta wprowadza obowiązek pobrania od Użytkowników i dokonania weryfikacji następujących danych: imienia, nazwiska i PESEL lub nazwy, serii i numeru dokumentu tożsamości, a w przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi - nazwy oraz REGON, NIP lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze.

Klienci zawierający umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 25 lipca 2016 r. będą zobowiązani do zarejestrowania powyższych danych oraz umożliwienia Operatorowi potwierdzenia ich zgodności z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub właściwym rejestrem przed zawarciem umowy i rozpoczęciem korzystania z usług.

Użytkownicy Usługi tuBiedronka, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed dniem 25 lipca 2016 r. obowiązani są podać powyższe dane i umożliwić ich weryfikację najpóźniej do dnia 1 lutego 2017 r.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych niedokonanie rejestracji powyższych danych będzie skutkowało całkowitym zaprzestaniem świadczenia usług z dniem 2 lutego 2017 r.


OBNIŻKA STAWEK W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM OD 30 KWIETNIA 2016R.

Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe ceny regulowane w usłudze roamingu międzynarodowego w Strefie 1A / Strefie 1 (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary doprecyzowane w cenniku). Nowe cenniki roamingowe obejmujące wskazaną opcję regulowaną znajdują się poniżej.

Cennik Usług Roamingowych Nowy Roaming – Europa i Świat nr 1 dla Użytkowników tu biedronka


Limit wydatków na transmisję danych w roamingu

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r., obowiązujący w cyklu rozliczeniowym limit wydatków na transmisję danych w roamingu, w przypadku braku odmiennej dyspozycji abonenta, ustalony jest w kwocie netto stanowiącej równowartość 50 EUR według odpowiedniego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Od 1 lipca 2016r. limit ten wynosi 266,39 zł. Po ogłoszeniu nowego kursu kwota limitu wyrażona w złotych polskich będzie udostępniana na niniejszej www.